#Lifestyle

บทสวดมนต์พลิกชีวิต เปลี่ยนเรื่องร้ายกลายเป็นดี 

ใครที่ช่วงนี้ทำอะไรก็ติดขัด ไม่ราบรื่น ทำอะไรก็เจอแต่อุปสรรค หรือคนรอบข้างเป็นพิษจนเพลียอยากได้ที่พึ่งทางใจ เรามีบทสวดพลิกชีวิตแก้ไขเรื่องร้ายให้กลายเป็นดี อยู่ที่ไหนก็สวดและท่องได้ ใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที สวดได้ทุกเวลา ไม่ว่าจะสวดก่อนนอนหรือก่อนออกจากบ้าน หรือแม้แต่ระหว่างช่วงว่าง ช่วงพัก ช่วงเบรค แต่สวดแล้วก็ต้องตั้งใจทำงาน และไม่ลืมประพฤติปฏิบัติดีด้วยนะคะ บุญกุศลจะได้หนุนนำ ส่งเสริมให้ชีวิตดีแบบสุดปังยิ่งกว่าเดิม 

บทสวดบูชาชะตาชีวิต / แก้ไขชะตาชีวิต 

บทสวดคาถาพิชัยสงคราม 

(นะโม 3 จบ) 

นะโม เม สัพพะเทวานัง สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง สุริยัญจะ ปะมุญจะถะ สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว สุกะโร จะ มะหาลาภัง โสโร ราหูเกตุ จะ มะหาลาภัง สัพพะภะยัง วินาสสันติ สัพพะทุกขัง วินาสสันติ สัพพะโรคัง วินาสสันติ ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพเพ เทวา มัง ปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม. 

บทสวดชนะมาร 

ปัญจะมาเร ชิโนนาโถ ปัตโต สัมฑโพธิมุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ 

เอเตนะ สัจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง  

บทสวดพระมหาจักรพรรดิ

(นะโม 3 จบ) 

นะโม พุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทธโมนะ 

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวะลี จะ มะหาเถรัง อะหัง วันทามิ ทูระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ.

บทสวดผูกมิตร 

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโยเทวา สีหะราชา เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ 

ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ 

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความทุกข์ 

อะเวโร โหมิ ปราศจากเวร 

อัพยาปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง 

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย 

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น 

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด